SNCA Newsletter
 
  Formatioun FIR DEN 'AM'-FüHRERSCHAÏN
Am Zesummenhank mat deeër neier Formatioun fir den 'AM'-Führerschäin hu mir (SNCA) de Pleséier, heimat - zesumme mam 'Département des Transports' vum Ministère du Développement durable et des Infrastructures - op e puer Froen anzegoen, déi sech am Kontext vun der neier Formatioun stellen, an déi äis och scho vu verschiddene Fahrschoule gestallt gi sinn.
Muss d'Fahrschoul hiert eegent 'AM'-Gefier hunn an dat dann och fir déi 'AM'-Formatioun benotzen, oder kann - sou wéi et jo och beim Exame fir den 'F'-Führerschäin de Fall ass - d'Ausbildungsgefier och vum Kandidat selwer gestallt ginn ?
Äntwert: D'Fahrschoul kann e Gefier stellen, mä de Kandidat kann och säin eegent Gefier benotzen, quite, datt den Instrukter de Kandidat an deem Fall jo dann awer muss virun all Fahrstonn doheem ofhuelen
Vu datt am Artikel  1 vum Règlement ministériel vum 25.  Juli 2015 steet, datt ee fir den 'AM'-Führerschäin ze kréien, muss praktesch Fahrstonnen op engem 'AM'-Gefier gemaach hunn , heescht dat dann, datt een déi Formatioun och mat engem 'quadricycle léger' ka maachen?
Äntwert: NEEN, well den (neien) Artikel 7 vum Règlement Ministériel schreift nämlech viir, datt déi praktisch 'AM'-Formatioun “  ...  est dispensée sur un cyclomoteur correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.”
Wéi muss d'Communicatioun zwëscht dem Instrukter an dem Kandidat assuréiert ginn ?
Äntwert: D'Communicatiouns-Équipement zwëscht dem Instrukter an dem Kandidat um Cyclomoteur muss de Konditioune vum Punkt B) 1) vum Artikel  17 vum Règlement Grand-Ducal vum 8.  August 2000 entspriechen, d.h. et muss dat selwecht Équipement benotzt resp. agesat ginn wéi fir d'Formatioun fir d'Führerschäin-Kategorien 'A1' resp. ' B100'
Wéi ass et a Saache d'Kleedung vum Kandidat ?
Äntwert: D’Kleedung vum Kandidat muss - genee wéi bei der Formatioun fir d'Führerschäin-Kategorien 'A1' resp. ' B100' - de Bestëmmunge vum Punkt B) 1) vum Artikel  17 vum Règlement Grand-Ducal vum 8.  August 2000 entspriechen.
Muss en Instrukter den A1 oder A2- Führerschäin hunn, fir duerfen d'AM-Instruktioun ze maachen?
Äntwert: NEEN, fir duerfen d'AM-Instruktioun ze maachen geet et duer, datt den Instrukter selwer de B-Führerschäin huet, an deem jo den 'AM'-Führerschäin automatesch mat dran ofgedeckt ass,..
An de Konditioune vum 'F'- Führerschäin steet, datt den 'F'- Führerschäin och berechtegt, mat engem Gefier vun der Kategorie 'AM' ze fueren. D'Fro stellt sech deemno, ob e Kandidat, deen direkt den 'F'- Führerschäin mécht, och d'Kategorie 'AM' mat derbäi kritt, d.h. OUNI datt dee Kandidat da muss déi spezifesch 'AM'-Formatioun maache resp. noweisen, oder ob dee Kandidat dann nëmme just den 'F'- Führerschäin eleng kritt, also ouni d'Kategorie 'AM' ?
Äntwert: Bis datt de Code de la Route betreffend den F-Führerschäin ugepasst ginn ass, gëtt alles esou gehandhaabt wéi bis elo, d.h. wann e Kandidat direkt den 'F'-Führerschäin mécht, da kritt hien d'Kategorie 'AM' derbäi, ouni déi nei 'AM'-Formatioun mussen zousätzlech ze maachen.
Am Paragraph  2. vu sengem Artikel  80 schreift de Code de la Route vir, datt e Kandidat, deen seng Formatioun ob engem Gefier mécht mat 'Automatik'-Schaltung, déi 'Limitatioun' och ob de Führerschäin drop stoe kritt, an dann duerno muss eng zousätzlech Formatioun vu sechs Stonne maache, fir dann och duerfe mat engem Gefier mat manueller Schaltung ze fueren. Applizéiert dat sech och fir den 'AM'- Führerschäin ?
Äntwert: NEEN, dës Limitatioun applizéiert sech net op den AM-Führerschäin, deen ëmmer gëllt souwuel fir Gefierer mat automatescher Schaltung wéi och fir Gefierer mat enger manueller Schaltung, egal ob wéi engem Typ Gefier d'Formatioun gemaach ginn ass.

Et gëtt awer drop opmierksam gemaach, datt e Kandidat deen an der 'AM'-Formatioun nëmmen ob engem 'Automatik'-Gefier gefuer ass, beim spéidere Benotze vun engem Gefier mat manueller Schaltung riskéiert iwwerrascht ze ginn, well et dach awer een net onbedeitenden Ënnerscheed gëtt zwëscht deenen zwee Type vu Gefierer. Mir recommandéieren deemno de Fahrschoulen, d'Formatioun éischter ob engem Gefier mat manueller Schaltung ze maachen.
Mussen déi Kandidaten, deenen hiren 'Certificat d'apprentissage' scho virum 11. August 2015 ausgestallt ginn ass (also virun deem Datum, wou déi nei Reglementatioun a Kraaft getrueden ass) och schonn déi nei 'AM'-Formatioun maachen?
Äntwert: NEEN, déi nei 'AM'-Formatioun mussen all déi Kandidate maachen, deenen hiren (éischten) 'Certificat d'apprentissage vum 11.  August 2015 un ausgestallt ginn ass.

SNCA - Société Nationale de Circulation Automobile - bp 23 - L-5201 Sandweiler - Luxembourg
envoyer la newsletter à un ami - s’abonner à la newsletter